Bureau Beke

Veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken

Naar een integrale aanpak

Het versterken van de verblijfsrecreatie in de Noord-Veluwe is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp voor de elf betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en diverse andere aan de verblijfsrecreatie verbonden partijen. De redenen – nut en noodzaak – voor dit brede gezamenlijke initiatief hebben te maken met het feit dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van de parken en campings, de laatste jaren onder druk staat.

Gebiedsscan
In opdracht van het Programma 'Vitale Vakantieparken' Noord-Veluwe voerden wij in 2014 een gebiedsscan uit naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond ruim 300 vakantieparken. Het blijkt dat ruim 75% van de vakantieparken de zaken prima op orde heeft. Bij 18% zijn er wel eens lichte incidenten. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De onderzoeksresultaten uit de gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie dient als onderlegger voor de gerichte en integrale aanpak van de in kaart gebrachte problematiek. 

Ondersteuning bij de aanpak
Een regionaal expertiseteam zal de gemeenten daarbij gaan ondersteunen. Hierin werken onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst samen om de problematiek integraal aan te pakken en maatregelen te nemen die de kwaliteit van de ‘mindere parken’ vergroten. Naast zaken als handhaving en controles gaat het nadrukkelijk ook om revitalisering en vernieuwing van parken. Wij ondersteunen het expertiseteam sinds 2016 in de vorm van advies en aanvullend verdiepend onderzoek.

Monitor Vitale Vakantieparken
In het najaar van 2017 zijn we samen met een aantal gemeenten op de Noord-Veluwe gestart met de ontwikkeling van een monitor Vitale Vakantieparken (MVV). Het doel van de monitor is om gemeenten en het programma inzicht te geven in het verloop van de aanpak en de kwaliteit van de ruim 500 parken.
Daarbij wordt getracht een onderscheid te maken in: (a) de situatie van de parken en de eigenaren, (b) de sociale situatie van de bewoners, (c) de leefbaarheids- en veiligheidssituatie en (d) een totale kwaliteitsscore.
Op basis van bestaande monitoren, literatuur- en deskresearch is een longlist van indicatoren opgesteld die besproken is met vertegenwoordigers van de gemeenten en het Programma Vitale Vakantieparken. Bij de uiteindelijke keuze van indicatoren is onder andere rekening gehouden met beschikbaarheid, eenvoudig te verzamelen en herhaalbaarheid.

Opdrachtgever

Programma ‘Vitale Vakantieparken’ Noord-Veluwe

Projectteam

Henk Ferwerda en Juno van Esseveldt

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl