Bureau Beke

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het lokale veld

Tot en met 2015 werd de zogenaamde shortlistmethodiek gebruikt om de aard en ernst van delictgedrag van jeugdigen in groepsverband te duiden. Daarbij werden problematische jeugdgroepen op basis van gedrag, aard en kenmerken van de groep ingedeeld als hinderlijk, overlastgevend of crimineel. De politie werkt op dit moment toe naar de oplevering van de groepsscan als opvolger van de shortlistmethodiek. Daarbij is geen behoefte meer aan classificatie op het niveau van groepen. Wel bestaat (op lokaal niveau) behoefte aan duiding op het niveau van groepsgedrag, groepsdynamiek, risico, impact en kansen. In dit onderzoek besteden we daarom aandacht aan twee elementen. Ten eerste de wijze waarop lokale partners (gemeente, OM en politie) uniforme duidingen kunnen geven aan problematisch groepsgedrag van jongeren, de relatie met de omgeving en het gedrag van jongeren binnen de groep. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze duiding kan bijdragen aan de afstemming tussen ketenpartners over de taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak van een groep en de personen die daarvan deel uitmaken.

Opdrachtgever

WODC, Ministerie van Justitie

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham en Anouk Lenders

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl