Bureau Beke

Disclaimer

Hoewel Bureau Beke uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site kunnen we geen garantie geven omtrent de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site.

Bureau Beke is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van informatie van deze website. In geen enkel geval zal Bureau Beke aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site of schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Bureau Beke, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Bureau Beke geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De informatie die op deze site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding plaats te vinden. Alle andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van Bureau Beke is verkregen.

Foto's en afbeeldingen op deze website zijn bedoeld als illustratie. Afgebeelde personen hebben geen directe relatie met het onderwerp.

© Bureau Beke, Arnhem NL, 2010

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl