Bureau Beke

Actueel

26 oktober 2018 | Gebiedsanalyse ondermijning
Ondermijnende criminaliteit lijkt onzichtbaar en ongrijpbaar. In deze informatiesheet nemen we u mee in onze methodiek om ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen als basis voor een integrale aanpak.

23 oktober 2018 | Na het beslag
Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van het inbeslagnemen en opslaan van beschermde dier- en plantensoorten volgens het internationale CITES-verdrag. Onderzocht is welke relevante wet- en regelgeving er is, wat de aard en
omvang van inbeslaggenomen CITES-soorten zijn, welke kosten hiermee gepaard gaan en hoe het proces van inbeslagname en opvang verloopt. Hiertoe is een deskresearch verricht, is een kwantitatieve analyse van gegevens uit het registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemaakt en zijn interviews gevoerd met professionals.

27 september 2018 | Een bittere pil
In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap hebben wij een tot nu toe relatief onbelichte vorm van ondermijnende criminaliteit in Nederland in beeld gebracht: de illegale medicijnenhandel. In ‘Een bittere pil’ beschrijven we de verschijningsvormen van illegale medicijnenhandel, de betrokken instanties bij de aanpak en de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven. Daarnaast wordt geschetst wie de daders zijn, welke modus operandi zij hanteren en welke vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld deze vorm van criminaliteit faciliteren. Ten slotte gaan we in op kansen voor de aanpak om te voorkomen dat de illegale medicijnenhandel de drugshandel zal evenaren.

20 september 2018 | Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen
In deze notitie die we samen met Movisie opstelden, wordt ingegaan op het fenomeen ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. De notitie vormt een inventarisatie, beschrijving en ordening van definities, eerder onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale instellingen, risicofactoren en beschermende factoren. Deze literatuurstudie is bedoeld als onderlegger voor het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ dat Bureau Beke en Movisie samen uitvoeren.

4 september 2018 | Slachtoffers zoeken en vinden
Het identificeren van slachtoffers op basis van beeldmateriaal is erg tijdrovend. Het ontbreekt de politie aan ‘objectieve’ maatstaven voor het nemen van de beslissing om te stoppen met het uitkijken van beelden wanneer de kans op het nog vinden van nieuwe slachtoffers gering is. Als gevolg hiervan gaan individuele beeldrechercheurs bij het maken van deze beslissing af op hun kennis en ervaring. Dit onderzoek tracht meer grip te krijgen op die impliciete kennis en ervaring van rechercheurs.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl