Bureau Beke

Actueel

27 november 2018 | Straatprostitutie in Nijmegen
In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Bureau Beke onderzocht wat de aard en omvang is van de straatprostitutie in de gemeente. Tevens is nagegaan welke aspecten van zorg en veiligheid in aanmerking komen om het beleid rond de tippelzone en de huiskamer voor de straatsekswerkers verder vorm en inhoud te geven. Het rapport biedt een gedetailleerd inzicht in het fenomeen straatprostitutie in Nijmegen en verschaft aanknopingspunten voor nader beleid.

15 november 2018 | Voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle
In opdracht van de gemeente Zwolle hebben we samen met het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar voedingsbodems van radicalisering in de gemeente Zwolle. In deze rapportage worden de bevindingen van vragenlijstonderzoek onder jongeren, professionals en sleutelfiguren uit etnische gemeenschappen beschreven.

26 oktober 2018 | Gebiedsanalyse ondermijning
Ondermijnende criminaliteit lijkt onzichtbaar en ongrijpbaar. In deze informatiesheet nemen we u mee in onze methodiek om ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen als basis voor een integrale aanpak.

23 oktober 2018 | Na het beslag
Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van het inbeslagnemen en opslaan van beschermde dier- en plantensoorten volgens het internationale CITES-verdrag. Onderzocht is welke relevante wet- en regelgeving er is, wat de aard en
omvang van inbeslaggenomen CITES-soorten zijn, welke kosten hiermee gepaard gaan en hoe het proces van inbeslagname en opvang verloopt. Hiertoe is een deskresearch verricht, is een kwantitatieve analyse van gegevens uit het registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemaakt en zijn interviews gevoerd met professionals.

27 september 2018 | Een bittere pil
In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap hebben wij een tot nu toe relatief onbelichte vorm van ondermijnende criminaliteit in Nederland in beeld gebracht: de illegale medicijnenhandel. In ‘Een bittere pil’ beschrijven we de verschijningsvormen van illegale medicijnenhandel, de betrokken instanties bij de aanpak en de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven. Daarnaast wordt geschetst wie de daders zijn, welke modus operandi zij hanteren en welke vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld deze vorm van criminaliteit faciliteren. Ten slotte gaan we in op kansen voor de aanpak om te voorkomen dat de illegale medicijnenhandel de drugshandel zal evenaren.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl